top of page

RODO - ochrona danych osobowych

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolska Grupa Szkoleniowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 28

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówień dokonanych przez Panią/Panem w naszym sklepie internetowym

 • prawidłowej realizacji umów, wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie wystąpią;

 • wymiany komunikacji pomiędzy Administratorem i Panią/Panem, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Administratora;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Pani/Pana dane wrażliwe, jeżeli zajdzie taka konieczność, będą przetwarzane podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, który stanowi, że przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla konkretnego przetwarzania danych, a w szczególności:

 • do roku od realizacji zamówienia, w celu prawidłowej obsługi klienta;

 • konieczny do prawidłowej realizacji umowy łączącej Strony, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01);

 • 50 lat w postaci list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty w związku z art. 125a ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

 • 2 lat od ustania wymiany korespondencji pomiędzy Administratorem i Panią/Panem;

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

Rodzaj prawaPodstawa prawna i objaśnienieWyjątki

 

Prawo dostępu do treści swoich danych

Artykuł 15 (RODO)– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą. Oznacza to, iż taka osoba może uzyskać informację między innymi o tym czy jej dane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane. 

 

Prawo do sprostowania treści  danych

Artykuł 16 (RODO)– Prawo do sprostowania danych. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może żądać poprawienia albo uzupełnienia swoich danych w przypadku gdy są błędne, niekompletne lub uległy zmianie. 

Prawo do usunięcia danychArtykuł 17 (RODO) – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, może w przypadkach określonych w rozporządzeniu, żądać od administratora ich bezzwłocznego usunięcia.Prawo to nie może mieć zastosowania gdy przetwarzania jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 

Artykuł 18 (RODO) – Prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach ściśle określonych w rozporządzeniu. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania.

Jeżeli doszło do ograniczenia przetwarzania, dane osobowe  można przetwarzać, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.Prawo do przenoszenia danych

 

Artykuł 20 (RODO) – Prawo do przenoszenia danych, oznacza, iż jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w rozporządzeniu, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od administratora swoje dane osobowe w formie elektronicznej i przesłać je do innego administratora.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.Prawo wniesienia sprzeciwu

 

Artykuł 21 (RODO) – Prawo do sprzeciwu, oznacza osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). W takim przypadku administrator musi natychmiast zaprzestać przetwarzania danych osobowych.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

Artykuł 17 lit. B (RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych.Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.


7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do realizacji zamówienia dokonanego w sklepie Administratora. Brak podanie niezbędnych danych będzie skutkował brakiem realizacji Pani/Pana zamówienia/ .

8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak:

 • pracownicy działu obsługi klienta

 • pracownicy działu realizacji

 • pracownicy działu ds. kadrowych, pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy, księgowi i inni pracownicy delegowani do realizacji łączącej Strony umowy

9. Ponadto Pana/Pani dane mogą być przetwarzane przez:

 • Biuro Rachunkowe „Biznes Partner sp. z o.o.” z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Świętokrzyskiej 24

 • Firmę Informatyczną „cgartists Wojciech Lewandowski” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kazimierza Tetmajera-Przerwy 18a/24

 • pracowników firmy Shoper.pl ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków

10. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieś skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Pani/Pana dane mogę być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak stosowane metody przetwarzania polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

bottom of page