top of page


Czas trwania każdego filmu ok 10 minut.

Ekologia- dla uczniów klas 7-8 (21 filmów)

412,62 złCena
 • 1 film DVD pt. Ziemia nasz Świat. Uczeń po obejrzeniu filmu: opisuje warunki, dzięki którym na Ziemi istnieje życie, definiuje i wyjaśnia znaczenie terminu biosfera, wymienia zasoby przyrody, uzasadnia, dlaczego zasoby przyrody są ograniczone,wyjaśnia co jest przedmiotem badań
  ekologii, rozumie, że człowiek jest częścią układów biologicznych, wskazuje miejsce człowieka w układach ekologicznych, zastanawia się dlaczego wiek XXI musi być wiekiem ekologii, formułuje samodzielnie argumenty i ocenia ich poprawność, rozumie celowość i znaczenie kształcenia ekologicznego.
  2 film DVD pt. Energia i materia – podstawy karuzeli życia na Ziemi. Uczeń po obejrzeniu filmu: dostrzega i analizuje zależności po karmowe w ekosystemach, określa miejsce człowieka w ekosystemie (konsument wszystkich rzędów, zwykle ostatnie ogniwo łańcuchów pokarmowych),
  opisuje przepływ energii przez ekosystem, wyjaśnia przyczyny strat energii przy przechodzeniu do wyższych poziomów troficznych, omawia krążenie materii w ekosystemie, ocenia rolę reducentów w krążeniu materii, omawia cechy ekosystemu znajdującego się w równowadze ekologicznej,
  wymienia czynniki wpływające na równowagę ekologiczną ekosystemu, przewiduje konsekwencje ekologiczne zakłócenia równowagi ekologicznej w ekosystemach, wymienia i analizuje wpływ różnych czynników na zachowania konsumpcyjne, ocenia wpływ konsumpcjonizmu na różne ekosystemy, analizuje ekonomiczne motywy ochrony środowiska.
  3 film DVD pt. Tuż pod powierzchnią Ziemi. Uczeń po obejrzeniu filmu: podaje definicję gleby, wymienia cechy dobrej gleby, omawia rolę gleby w ekosystemie, wyjaśnia skąd bierze się próchnica, omawia wpływ próchnicy na procesy biologiczne gleby, podaje przykłady organizmów glebowych, klasyfikuje gleby, omawia zasoby glebowe Polski, wymienia rodzaje przekształceń gleby, charakteryzuje przekształcenia geomechaniczne, hydrologiczne i chemiczne gleby, wyjaśnia na czym polega biologiczna i fizyczna degradacja gleby, przewiduje konsekwencje degradacji gleb,
  podaje przykłady działań powodujących degradację gleby, podaje przykłady sposobów ochrony gleb przed degradacją.
  4 film DVD pt. W ciągłym ruchu – naturalna zmienność ekosystemu. Uczeń po obejrzeniu filmu: rozumie i poprawnie stosuje terminy: sukcesja pierwotna, wtórna, ciąg sukcesyjny, biocenoza klimaksowa, określa warunki, w których występuje sukcesja pierwotna i wtórna, opisuje na wybranych przykładach przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej, wymienia kolejne stadia seralne
  ciągu sukcesyjnego, porównuje przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej, omawia i ocenia wpływ człowieka na procesy sukcesyjne, uzasadnia konieczność prowadzenia szerokiej edukacji ekologicznej prowadzącej do trwałej zmiany postaw.
  5 film DVD pt. Niebieska planeta – bez wody nie ma życia. Uczeń po obejrzeniu filmu: wyjaśnia, dlaczego bez wody nie ma życia, omawia mały i duży cykl hydrologiczny, porównuje krążenie wody w małym i dużym cyklu hydrologicznym, ocenia znaczenie wody w kształtowaniu klimatu i różnorodności biologicznej, wyjaśnia znaczenie terminów: spływ powierzchniowy, retencja naturalna i sztuczna, porównuje wielkość spływu powierzchniowego w miastach i terenach zalesionych, ocenia wpływ wylesiania na bilans wodny w środowisku, ocenia znaczenie retencji w
  bilansie wodnym, wyjaśnia na czym polega eutrofizacja wód, podaje przyczyny eutrofizacji wód, ocenia wpływ działalności człowieka na proces eutrofizacji wód, ocenia skutki procesu eutrofizacji wód, zna praw